Huishoudelijk reglement Tennis- en Padelclub ’t Lobbeke

 

Huishoudelijk reglement Tennis- en Padelclub ’t Lobbeke

 

 

Toegang tot de club

 

Ons clubhuis is een privé-uitbating en kan bijgevolg alleen bezocht worden door leden van TC/PC ‘t Lobbeke (spelende leden, niet spelende-leden en/of ereleden) en hun genodigden. Derden zijn uiteraard welkom op onze manifestaties. De toegang kan echter steeds ontzegd worden door de uitbater of door het bestuur.

 

Toegang tot de terreinen padel en tennis

 

Vermits onze tennisclub een privé-club is, kunnen alleen spelende leden onze accommodaties (terreinen en doucheruimtes) betreden en/of gebruiken. Spelende leden kunnen niet-leden uitnodigen om te spelen. Hiervoor dient het niet-lid een gastreservatie aan te maken op tennisvlaanderen.be. Tijdens tornooien, interclub en/of andere club-events worden niet-leden tot onze accommodaties toegelaten.

 

Spelende leden dienen eerst hun lidgeld te betalen voor zij de terreinen kunnen betreden. Spelende leden krijgen pas na betaling van het lidgeld toegang tot het reservatiesysteem.

 

Het bestuur, de baruitbater of de onderhoudsverantwoordelijke kan het betreden van de terreinen verbieden als dat nodig zou blijken.

 

Lidmaatschap

 

De aanvraag tot lidmaatschap kan alleen via de website tennisvlaanderen.be gebeuren. De leden zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte gegevens. 

 

De betaling van het lidmaatschap gebeurt op het aangegeven rekeningnummer. Het inschrijvingsformulier bevestigt je lidmaatschap voor het komende seizoen (zomer en/of winter).

 

Wat kost het jaarlijks lidgeld?

 

SPELENDE LEDEN

 

De tarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de website van TC/PC ‘t Lobbeke.

 

SPELENDE NIEUWE LEDEN (leden die nog nooit lid geweest zijn van de club)

 

Nieuwe leden krijgen éénmalig een kortingstarief, namelijk hetzelfde als voor leden die voor 1 februari betalen.

 

NIET-SPELENDE LEDEN (voormalige spelende leden, gezinsleden van spelende leden of sympathisanten)

 

Dit: tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website (o.m. verzekering, toegang tot clubhuis en deelname aan alle clubevents zoals feesten, groepsreizen, activiteiten, enz.)

 

ERE- LEDEN

 

Niet behorend tot bovenstaande categorieën. Dit tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website en uitgehangen in het clubhuis.

 

Wat houdt je lidmaatschap in?

 

 • een verzekering via aansluiting bij de Tennis Vlaanderen
 • gratis gebruik van de terreinen
 • toegang tot het clubhuis
 • informatie via de nieuwsbrief en via de website TC/PC ‘t Lobbeke
 • de mogelijkheid om interclub te spelen of deel te nemen aan de kampioenschappen
 • een, gunstiger tarief voor clubtrainingen
 • het recht om vijfmaal met een gast te spelen 
 • goed onderhouden terreinen, administratieve- en inrichtingskosten voor feesten bij TC/PC ‘t Lobbeke maken hier ook deel van uit

 

   1. Wil je spelend lid van TC/PC ‘t Lobbeke vzw worden, dan ben je niet verplicht om aan interclub deel te nemen.
   2. Het inschrijvingsformulier dient nauwkeurig en volledig ingevuld. Dit kan enkel elektronisch via de website.
   3. Betaling kan enkel via overschrijving. Vermeld bij de “mededeling” duidelijk: TC ‘t Lobbeke jaartal – NAAM-VOORNAAM en geb datum. Per lid dient een overschrijving te gebeuren, behalve voor een familiekaart.
   4. Je e-mail adres en gsm nummer zijn voor ons belangrijk. Vermeld dit nauwkeurig op je inschrijving pas aan indien nodig op de site Mijn-Tennis Vlaanderen (link).
   5. Na aanvaarding van je aanvraag tot lidmaatschap door het bestuur krijgt je een onkostennota. Je bent geen spelend lid als je je lidmaatschap niet betaald hebt en je kan bijgevolg niet van de voordelen genieten..
   6. Alle interclub spelers moeten vóór 1 februari ingeschreven zijn. Zoniet kun je niet deelnemen aan interclub.

 

 

 • Kleding en gedragsrichtlijnen

 

Tenniskleding is verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn vereist. De banen mogen NIET met ander schoeisel betreden worden. Het bestuur, de baruitbater, de trainers of de onderhoudsverantwoordelijke kunnen spelers vragen hun kledij aan te passen.

 

  • Ouders, die hun kinderen meenemen, zijn verantwoordelijk om hun kinderen niet op de terreinen te laten komen en niet tot last te zijn van andere spelers.
  • Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt.
  • Fietsen plaats je in de fietsenstalling aan de ingang van de club (parking).
  • De spelers op de terreinen en de supporters houden zich zich aan de regels van de fair-play en sportiviteit. 
  • Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.  
  • Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een 2/3 meerderheid van de stemmen  van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
  • Het  aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief ingelicht van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman.
  • Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
  • In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 

 

 1. Grensoverschrijdend gedrag

 

 Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

 

Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. 

 

Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 

Openingsuren

 

De tennisbanen zijn dagelijks open vanaf 8 uur. De openingsuren van de bar hangen ter plaatse uit en staan vermeld op de website en facebook pagina. Het sluitingsuur wordt bepaald door het bestuur, de uitbater of diens vervanger.

 

Onderhoud

 

 • Ieder spelend lid ( en eventueel gast ) veegt het terrein na het tennissen, binnen de speelperiode. De strook achter de basislijn dient eveneens geveegd te worden.
 • Ontstaan of zijn er bij slecht plassen op de terreinen, dan mogen deze niet bespeeld worden. Na een langdurige regenval mag er pas + 15 minuten nadat de plassen verdwenen zijn weer gespeeld worden. Plassen mogen niet verwijderd worden.
 • De terreinverantwoordelijke kan in overleg met het bestuur besluiten tot het (tijdelijk) sluiten van een speelbaan of van alle banen.
 • Onderhoud heeft altijd voorrang op reservatie.
 • Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:
  • tracht het veroorzaken van gaten en kuilen te voorkomen;
  • spaar het net (niet leunen, zitten, hangen of springen op, aan en over het net);
  • meld losgeraakte belijning, gaten en kuilen aan het bestuur, de baruitbater of de terreinverantwoordelijke
  • sorteer je afval in de daarvoor voorziene containers en breng lege glazen/flessen terug naar de bar.

 

Reservering outdoor

 

  • Elk lid dat aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, krijgt een login en paswoord. Het paswoord geeft toegang tot het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen.
  • Elk lid dat gedurende een bepaalde periode van een baan gebruik wil maken is verplicht voor die periode te reserveren met zijn/haar paswoord.
  • Banen die gereserveerd zijn voor competitie, tornooien, tennislessen en training worden met aparte labels aangegeven in het reservatiesysteem. Uitgangspunt is dat altijd minimaal een baan beschikbaar blijft voor recreatief tennis, m.u.v. interclub of tornooi. In bepaalde gevallen kan het bestuur beslissen om alle banen toe te wijzen aan een activiteit.
  • Wens je je reservatie niet op te nemen, annuleer ze dan via de computer. Zo kunnen andere leden van het terrein gebruik maken. Het bestuur wil vermijden dat er ondanks een reservatie niet wordt gespeeld. Bij grove misbruiken kan het bestuur sancties opleggen.
  • Het is niet toegestaan met het paswoord van een ander te reserveren.
  • Het recht van reservatie vervalt indien de reserveerder na 15 minuten het terrein nog niet heeft betreden.
  • Reserveren kan slechts 1 uur vooraf en met een maximum 14 dagen op voorhand.

 

Wat kost een reservatie?

 

 • reservatie is gratis voor spelende leden die met een ander TC ’t Lobbeke lid wensen te spelen
 • spelen met een gast (niet club-lid) is mogelijk mits de betaling van een gast-ticket. Het tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website.
 • elk spelend-lid van TC ‘t Lobbeke heeft recht op vijf gast-tickets. Je koopt ze via de website of door de QR-code te scannen die aan de padelpleinen hangen. Met een niet-clublid spelen zonder gast-ticket wordt bij een eerste inbreuk gesanctioneerd met een forfaitaire geldboete van € 50. Bij een tweede inbreuk wordt het betreffend lid van TC ‘t Lobbeke uitgesloten.

 

Reservering INDOOR-WINTER

  • Vrijgekomen uren worden door het bestuur gecommuniceerd.
  • Kandidaat huurders kunnen zich melden bij het bestuur. Huurtarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de website.
  • Zomerleden ’t Lobbeke krijgen in eerste instantie voorrang. Daarna worden de terreinen vrijgegeven.
  • De “huurovereenkomst” is definitief na het voldoen, binnen de voorziene termijn, van de financiële verplichtingen. Deze overeenkomst geldt voor een welbepaald uur, dag en terrein.
  • De definitieve titularis wordt, uitgezonderd in geval van overmacht, geacht het uur ook daadwerkelijk en persoonlijk te gebruiken.
  • Een titularis krijgt voorrang voor het huren van hetzelfde uur-dag-terrein voor het volgend seizoen, dit volgens de procedure die door het bestuur wordt bepaald.
  • Indien een titularis geen gebruik meer wenst te maken van het voorrecht in punt 6, wordt deze door het bestuur vrijgegeven.
  • Inbreuken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke opheffing van het huurcontract.
  • Alle andere vormen van misbruik hierboven niet beschreven kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.

 

 

 1. Gastspelers

 

Ieder lid, rechtmatig in het bezit van een paswoord, heeft het recht 5x met een gastspeler (speler die geen lid is van TC/PC ‘t Lobbeke) te spelen mits:

 

– betaling van een gast-ticket per uur en per terrein. Tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website

 

– de gast geen speler is die eerder door het bestuur de toegang tot de accommodaties werd ontzegd.

 

– de gast zich voegt naar het huishoudelijk reglement van TC ’t Lobbeke.

 

 1. Tennislessen

 

Lessen kunnen gevolgd worden via het trainersteam/tennisschool van Balance-Academy. Iedereen die les volgt in de club dient dat seizoen lid te zijn van de club, door middel van het storten van zijn lidgeld, zie leden.

 

  • De prijslijst en alle info van de trainingen vind je op de website van www.balance-academy.be.
  • Enkel trainers die de toelating hebben van het bestuur mogen tennis/padel-lessen, -trainingen organiseren op het terrein van TC/PC ‘t Lobbeke.

 

 

 1. Verzekering/EHBO

  • Spelende zomerleden zijn (gans het jaar) verzekerd door Ethias via Tennis Vlaanderen.
  • Spelende winterleden zijn (gedurende de winterseizoen okt tem maart) verzekerd door Ethias via Tennis Vlaanderen.
  • Voor een EHBO is in het clubhuis een 2 verbanddozen ter beschikking.

 

 

 1. Overige

 

TC/PC ‘t Lobbeke vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom.

 

 1. Bar

 

 • Het clubhuis van TC/PC ‘t Lobbeke kan uitzonderlijk gebruikt worden voor privé- doeleinden. Daarvoor dient uitdrukkelijk toelating gegeven te worden door het bestuur. Uitgesloten zijn formele bijeenkomsten van verenigingen of groeperingen van een politieke strekking. 
 • Roken is niet toegestaan binnen de muren van het clubhuis, noch op de overdekte tennisbanen.
 • Flesjes en glazen mogen niet meegenomen worden op de terreinen.
 • Alle rekeningen dienen contant betaald te worden.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcohol promille aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd. 
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door een beheerder of uitbater van het domein verwijderd worden. De Raad van Bestuur kan deze overtredingen bestraffen door tijdelijke of gehele schorsing.
 • Uiteraard worden de wettelijke regels gehandhaafd.