Logo
FacebookFeed

Sportongeval?

Verzekeringspolis sportongevallen samenvatting

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias (vroeger Omob) een polis sportongevallen. Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering. Heb je als lid een sportongeval? Meld dit dan meteen aan het clubbestuur! Je hoeft zelf geen aangifte te doen.

Een samenvatting van de polis vindt u hieronder terug. De volledige polis kan u ook nog eens nalezen.

Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Sonja Van Goethem op het nummer 02/548.03.02 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Helpdesk Extranet Ethias
011/28.25.00 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht. Deze is operationeel vanaf 04/01/2016 en is te bereiken op telefoonnummer 011/28.25.00 of via het mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Burgerlijke aansprakelijkheid

1.1. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van:

 • de bij Tennis Vlaanderen aangesloten clubs;
 • het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;
 • de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer;
 • de spelers en de scheidsrechters;
 • de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden.
Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten:
 • kampioenschappen en tornooien;
 • vriendschappelijke en andere wedstrijden;
 • andere activiteiten zoals feesten voor de leden, bals, e.d.
1.2. Is o.m. uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:
 • schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap;
 • schade aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden behalve van scheidsrechters en officials in functie.
1.3. Verleende waarborgen:
 • lichamelijke schade : 5.000.000 euro
 • materiële schade : 620.000 euro

Burgerlijke en strafrechterlijke verdedigingskosten

Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechterlijke rechtspleging tegen de clubs of de leden. De dekking betreft kosten van advocaat, experten en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval
Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, " een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer ". Zijn alzo o.m. verzekerd:

 • ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval;
 • zonnesteek;
 • beten van dieren of insecten;
 • gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots manifesteren zoals hernia's, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, verstuikingen, enz...
1.5. Gedekte kosten
 • geneeskundige kosten zoals deze van geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, orthopedie, prothese, fysiotherapie,… (Ethias limiteert sinds 01/01/08 de terugbetaling van fysio- en kinesitherapiekosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) tot 125 euro per ongeval (om misbruiken te voorkomen))
 • tandprothese : met een maximum van 500 euro per ongeval en 125 euro per tand;
 • apothekerskosten en kosten van gipsen met een maximum van 620 euro;
 • begrafenis;
 • vervoer van het slachtoffer.
  De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.
1.6. Vaste vergoedingen
In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal:
 • in geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval : 8.500 euro;
 • in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepsbezigheden : 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving;
 • in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar, wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %: 15.000 euro en boven de 50 %: 30.000 euro.
1.7. Uitsluitingen
Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.

Aangifte van het schadegeval

Heb je als lid een sportongeval, meld dit dan meteen aan de verantwoordelijke van de club. Wij raden de clubs aan hun ongevalaangiften elektronisch door te geven via www.ethias.be (collectiviteiten => Beveiligd Extranet => Toegang tot extranet). Deze manier is veel sneller en gebruiksvriendelijker dan de papieren formulieren. Daarbovenop kan het dossier op elk ogenblik online opgevolgd worden.
Alle clubs ontvingen in 2004 vanwege Ethias een identificatienummer en paswoord voor elektronische aangifte. Indien u deze codes niet meer zou terugvinden, kan u contact opnemen met Ethias (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid van Tennis Vlaanderen is aangesloten. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.