Logo
FacebookFeed

Huishoudelijk reglement TC ’t LOBBEKE

Het huishoudelijk reglement kan geraadpleegd worden op onze website.

 1. Toegang tot de club

  Ons clubhuis is in wezen een privé-uitbating en kan bijgevolg alleen bezocht worden door leden van TC ‘t Lobbeke (spelende leden, niet spelende-leden en/of ereleden) en hun genodigden. Vanzelfsprekend zijn derden welkom op onze manifestaties. De toegang kan echter steeds ontzegd worden door de uitbater of door het bestuur.

 2. Toegang tot de terreinen

  1. Daar onze tennisclub een privé-club is, kunnen alleen spelende leden onze accommodaties (terreinen en doucheruimtes) betreden en/of gebruiken. Spelende leden kunnen op hun uitnodiging en mits het aanvragen van gastreservatie aan de bar, spelen met een niet-lid. Tijdens tornooien, interclub en/of andere cluborganisaties (lessenreeksen) worden niet-leden tot onze accommodaties toegelaten.

  2. Spelende leden dienen eerst hun lidgeld te hebben betaald vooraleer zij de terreinen mogen betreden. Bovendien krijgen spelende leden slechts toegang tot het reservatiesysteem na betaling van het lidgeld.

  3. Het bestuur of de baruitbating of onderhoudsverantwoordelijke kan het betreden van de terreinen verbieden als hij/zij dat nodig vinden.

 3. Lidmaatschap

  Uw aanvraag tot lidmaatschap kan alleen via de website of via mail gebeuren. Er staat een computer in het clubhuis ter beschikking. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte gegevens. De betaling dient op het aangegeven rekeningnummer te gebeuren. Het inschrijvingsformulier heeft als gevolg dat u uw lidmaatschap voor het komende seizoen (zomer en/of winter) bevestigt.

  1. WAT KOST HET JAARLIJKS LIDGELD

   1. SPELENDE LEDEN

    De tarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de website van TC ‘t Lobbeke en geafficheerd in het clubhuis.

   2. SPELENDE NIEUWE LEDEN

    Nieuwe leden krijgen éénmalig een kortingstarief, welke hetzelfde kortingsbedrag is van de leden die voor 1 februari betalen.

   3. NIET-SPELENDE LEDEN

    Gewezen spelende leden of gezinsleden van spelende leden of sympathisanten: tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website en geafficheerd in het clubhuis (o.m. verzekering, toegang tot clubhouse en deelname aan alle cluborganisaties, o.a. feesten, groepsreizen, enz.)

   4. ERE- LEDEN

    Niet behorend tot bovenstaande categorieën: tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website en geafficheerd in het clubhuis.

  2. WAT KOST DE RESERVATIE?
   In open lucht: Gratis voor spelende leden die met een ander TC ’t Lobbeke lid wensen te spelen.

   spelen met een gast ( niet club-lid ) is mogelijk mits de betaling van een gastticket.
   Tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website en geafficheerd in het clubhuis.
   Elk spelend-lid van ‘t Lobbeke heeft recht op twee ( aan te kopen ) gast-ticketten. De gast-ticketten koopt u aan in het clubhuis of bij bestuur. Met een niet-clublid spelen zonder gastticket wordt bij een eerste inbreuk gesanctioneerd met een forfaitaire geldboete van 50 € en bij een tweede inbreuk met de uitsluiting van het betreffend lid van TC ‘t Lobbeke.

  3. VOOR UW LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE KRIJGT U:

   1. Een verzekering via aansluiting bij de Tennis Vlaanderen, gratis gebruik van de terreinen, toegang tot het clubhuis, de nieuwsbrief, gebruik van de website van TC ‘t Lobbeke, interclub mogelijkheden, deelname aan kampioenschappen, gunstiger tarief voor clubtrainingen, het recht om vijfmaal met een gast te spelen ( mits gastticket ), geen bijdrage in onderhoud van terreinen, alle administratieve- en inrichtingskosten voor feesten bij TC ‘t Lobbeke, enz.

   2. Wie spelend lid van TC ‘t Lobbeke vzw wil worden, is niet verplicht aan interclub deel te nemen.

   3. Het inschrijvingsformulier dient nauwkeurig en volledig ingevuld en kan uitsluitend via elektronische weg ingevuld worden.

   4. Voor de betaling wordt uitsluitend via overschrijving gewerkt. Op het overschrijvingsformulier bij de “mededeling” wordt duidelijk vermeld : TC ‘t Lobbeke jaartal - NAAM-VOORNAAM en geb datum. Per lid dient een overschrijving te gebeuren, uitgezonderd familiekaart.

   5. Uw e-mail adres is voor ons van het grootste belang. Gelieve dit nauwkeurig te vermelden op uw inschrijving of bij wijziging door te geven of aan te passen op ‘mijn-Tennis Vlaanderen’ site.

   6. Na aanvaarding van uw aanvraag tot lidmaatschap door het bestuur krijgt u een onkostennota. Deze dient vereffend te worden. U bent geen lid als u uw lidmaatschap niet betaald hebt en kunt dus niet genieten van alle voordelen hieraan verbonden.

   7. Alle interclubspelers moeten vòòr 1 februari ingeschreven zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen deze spelers niet deelnemen aan interclub.

  4. NIEUWE LEDEN
   Nieuwe leden zijn leden die nog nooit lid geweest zijn van de club.

 4. Kleding en gedragsrichtlijnen

  1. Tenniskleding is verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn vereist. De banen mogen beslist niet met ander schoeisel betreden worden. Het bestuur, de bar uitbating, de trainers of de onderhoudsverantwoordelijke kan spelers vragen hun kledij aan te passen.

  2. Ouders, die hun kinderen meenemen, moeten ervoor zorg dragen dat deze niet op de banen komen en niet tot last zijn van andere spelers.

  3. Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt.

  4. Fietsen dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte bij de ingang van het clubdomein.

  5. De spelers op de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van de fair-play en sportiviteit.
   Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. 
   Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen  van  de  aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
   Het  aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman.
   Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
   In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 5. Openingsuren

  De tennisbanen zijn dagelijks open vanaf 8u. Openingsuren bar zijn geafficheerd en staan op de website. Het sluitingsuur wordt bepaald door het bestuur, de uitbater of diens vervanger.

 6. Onderhoud

  1. Ieder spelend lid ( en eventueel gast ) veegt na het tennissen, maar binnen de speelperiode, de tennisbaan zorgvuldig. Bij het vegen wordt gans het terrein bedoeld met inbegrip van de strook achter de basislijn.

  2. Bij het ontstaan dan wel het aanwezig zijn van plassen op de tennisbanen, mogen deze niet bespeeld worden. Indien na langdurige regenval er plassen op de baan ontstaan zijn, mag er pas + 15 minuten nadat de plassen verdwenen zijn weer gespeeld worden. Plassen mogen niet verwijderd worden.

  3. De terreinverantwoordelijke kan in overleg met het bestuur besluiten tot het (tijdelijk) sluiten van een speelbaan of van alle banen.

  4. Onderhoud heeft altijd voorrang op reservatie.

  5. Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:

    

  6. tracht het veroorzaken van gaten en kuilen te voorkomen;
  7. spaar het net (niet leunen, zitten, hangen of springen op, aan en over het net);
  8. losrakende belijning, gaten en kuilen melden aan het bestuur, de baruitbating of de terreinverantwoordelijke
  9. afval sorteren in de daarvoor voorziene containers en lege glazen/flessen terug naar de bar.
 7. Reservering outdoor

  1. Elk lid dat aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, komt in het bezit van een login en paswoord. Het paswoord geeft toegang tot het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen.

  2. Elk lid dat gedurende een bepaalde periode van een baan gebruik wil maken is verplicht voor die periode te reserveren met zijn of haar paswoord.

  3. Banen die gereserveerd zijn voor competitie, tornooien, tennislessen en training worden met aparte labels aangegeven. Uitgangspunt is dat altijd minimaal een baan beschikbaar blijft voor recreatief tennis, m.u.v. interclub. In bepaalde gevallen kan het bestuur beslissen om alle banen toe te wijzen aan een activiteit.

  4. Wij vragen de leden, indien zij een reservatie niet wensen op te nemen, deze in de computer te annuleren. Op deze manier kunnen andere leden van het terrein gebruik maken. Het bestuur wil vermijden dat er ondanks een reservatie niet wordt gespeeld. Bij grove misbruiken kan het bestuur sancties opleggen.

  5. Het is niet toegestaan met het paswoord van een ander te reserveren.

  6. Het recht van reservatie vervalt indien de reserveerder na 15 minuten het terrein nog niet heeft betreden.

  7. Reserveren kan slechts 1 uur vooraf en met een maximum 14 dagen op voorhand.

 8. Reservering INDOOR-WINTER

  1. Vrijgekomen uren worden door het bestuur gecommuniceerd.

  2. Kandidaat huurders kunnen zich kandidaat stellen bij het bestuur. Huurtarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de website.

  3. Zomerleden ’t Lobbeke krijgen in eerste instantie voorrang. Daarna worden de terreinen vrijgegeven.

  4. De “huurovereenkomst” is definitief na het voldoen, binnen de voorziene termijn, van de financiële verplichtingen. Deze overeenkomst geldt voor een welbepaald uur, dag en terrein.

  5. De definitieve titularis wordt, uitgezonderd in geval van overmacht, geacht het uur ook daadwerkelijk en persoonlijk te gebruiken.

  6. Een titularis krijgt voorrang voor het huren van hetzelfde uur-dag-terrein voor het volgend seizoen, dit volgens de procedure die door het bestuur wordt bepaald.

  7. Indien een titularis geen gebruik meer wenst te maken van het voorrecht in punt 6, wordt deze door het bestuur vrijgegeven.

  8. Inbreuken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke opheffing van het huurcontract.

  9. Alle andere vormen van misbruik hierboven niet beschreven kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.

 9. Gastspelers

  Ieder lid, rechtmatig in het bezit van een paswoord, heeft het recht 5x met een gastspeler (speler die geen lid is van TC ‘t Lobbeke) te spelen mits:

  - betaling van een gastticket per uur en per terrein. Tarief gastticket wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website en geafficheerd in het clubhuis
  - de gast geen speler is die eerder door het bestuur de toegang tot de accommodaties werd ontzegd.
  - de gast zich voegt naar het huishoudelijk reglement van TC ’t Lobbeke.

 10. Tennislessen

  1. De mogelijkheid bestaat tot het volgen van tennislessen, verzorgd door het trainersteam/tennisschool van Balance-Academy, in onze club. Iedereen die les volgt in de club dient dat seizoen lid te zijn van de club, door middel van het storten van zijn lidgeld, zie leden.

  2. De prijslijst en alle info van de trainingen vindt u op de website van www.balance-academy.be.

  3. Enkel tennisleraars/-leraressen die de toelating hebben van het bestuur mogen tennislessen, -trainingen organiseren op het terrein van TC ‘t Lobbeke.

 11. Verzekering/EHBO.

  1. Spelende zomerleden zijn (gans het jaar) verzekerd door Ethias via Tennis Vlaanderen.

  2. Spelende winterleden zijn (gedurende de winterseizoen okt tem maart) verzekerd door Ethias via Tennis Vlaanderen.

  3. Ten behoeve van EHBO staat in het clubhuis een verbanddoos ter beschikking.

 12. Overige

  1. TC ‘t Lobbeke vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom.

 13. Bar

  1. Het clubhuis van TC ‘t Lobbeke kan uitzonderlijk gebruikt worden voor privé- doeleinden. Daarvoor dient uitdrukkelijk toelating gegeven te worden door het bestuur. Uitgesloten zijn formele bijeenkomsten van verenigingen of groeperingen van een politieke strekking.

  2. Roken is niet toegestaan binnen de muren van het clubhouse noch in de overdekte tennisbanen.

  3. Flesjes en glazen mogen niet meegenomen worden op de terreinen.

  4. Alle rekeningen dienen contant betaald te worden.

  5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcohol promille aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.

  6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door een beheerder of uitbater van het domein verwijderd worden. De Raad van Bestuur kan deze overtredingen bestraffen door tijdelijke of gehele schorsing.

  7. Uiteraard worden de wettelijke regels gehandhaafd.